Olive Oil

 • Chanukkiyah 2022 Perfume Oil

  Baruch ata Ado-nai, Elo-heinu Melech ha’olam, Asher kid’shanu b’mitzvosav v’tzivanu l’hadlik ner shel Chanukah.

  Baruch ata Ado-nai, Elo-heinu Melech ha’olam, She’asah nisim la’avoseinu, bayamim ha’hem baz’man hazeh.

  Baruch ata Ado-nai, Elo-heinu Melech ha’olam, She’hecheyanu, vekiyemanu vehigi’anu laz’man hazeh.

  Olive oil, olive blossom, beeswax, glowing amber, sweet sufganiyot, pomegranate, and fig.

  Ha’Neiros halalu anachnu madlikin al hanisim ve’al hanifla’os, ve’al hat’shu’os ve’al hamilchamos, sh’asisa la’avoseinu bayamim hahem baz’man hazeh, al yedei kohaneicha hakedoshim. Vechol sh’monas yemei Chanukah, haneiros halalu kodesh hem. Ve’ein lanu reshus le’hishtamesh ba’hem, eh’la lir’osam bilvad, ke’dei le’hodos u’lehalel leshimcha hagadol al nisecha ve’al nifle’osecha ve’al yeshu’oshecha.

  Ma’oz tzur yeshu’asi
  Lecha na’eh leshabe’ach
  Tikone bais tefilasi
  Ve’sham todah nezabe’ach
  Le’es Tachin Mabe’ach
  Mitzar ham’nabe’ach
  Az egmor beshir mizmor
  Chanukas hamizbe’ach.

  Add to cart